Rekentoets telt vanaf 2019 mee voor diploma

Kritiek op rekentoets
De rekentoets in het voortgezet onderwijs is sinds de invoering ervan (2013) aan kritiek onderhevig geweest. De kritiek gaat zowel over de inhoud van de toets als over de manier waarop de toets wordt afgenomen. Deskundigen wijzen bovendien op het effect dat de rekentoets heeft op het onderwijs: dat is onbedoeld negatief. Ook de NVvW pleit al jaren voor afschaffing van de huidige toets. Ebrina Smallegange, voorzitter van de NVvW: “Leerlingen gaan niet beter rekenen door een eenmalige toets, ze gaan pas beter rekenen als ze goed onderwijs krijgen.”

Alternatief voor de rekentoets

Zolang er geen alternatief is voor het huidige rekenexamen, moeten scholen de huidige rekentoets blijven gebruiken. Het resultaat ervan wordt vermeld op de resultatenlijst, maar heeft geen invloed op het behalen van het diploma. Een onwenselijke situatie, omdat de huidige toets geen goede indicatie van het niveau zou geven, aldus de Nvvw. Bovendien is de vereniging van mening dat de aandacht voor rekenen niet mag verslappen. ‘Nu de toets niet meer mee telt, moet er snel een tussenoplossing komen. Anders verlies je al het moois dat de afgelopen jaren is opgebouwd en dat zou heel zonde zijn. Leerlingen moeten blijven rekenen.’ Om die reden werkte de vereniging mee aan een alternatief waarbij rekenen een vaste plek krijgt binnen het wiskundeonderwijs: Een nieuw perspectief voor rekenen.

Tussenoplossing vanaf 2019

De alternatieve toets wordt nader uitgewerkt in het kader van het project Curriculum.nu. In dit project, de opvolger van Onderwijs2032, werken docenten en deskundigen aan een nieuw curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs. Omdat de ontwikkeling ervan nog wel enige tijd duurt, wordt nu gewerkt aan een tussenoplossing: een rekentoets die binnen het huidige curriculum wél kan meetellen voor het examen. Het streven is om dit nog voor de komende zomer gereed te hebben. Deze rekentoets telt dan vanaf schooljaar 2019/2020 mee voor het diploma.

Rekenen blijft verplicht op het mbo

Met deze tussenoplossing komt het ministerie tegemoet aan de wens van mbo-docenten om snel een einde te maken aan de onwenselijke situatie waarin de rekentoets wel wordt afgenomen, maar niet meetelt voor het diploma. Het belang van rekenen in het mbo staat op geen enkele manier ter discussie, aldus Inge Vossenaar, directeur mbo bij het ministerie van Onderwijs, in een interview met MBO Today. ‘Het is belangrijk dat alle mbo-studenten een bepaald rekenniveau behalen. Voor hun beroep, maar ook voor de eventuele doorstroom naar het hbo. Er komen meer mogelijkheden voor de manier waarop dat wordt getoetst.’

Bron: www.onderwijsvanmorgen.nl


Kom je er zelf niet uit?

Aarzel niet en neem contact met me op. Ik kan je helpen om beter te leren rekenen.



Zie ook: Nieuws Artikel 24-10-2018>

Zie ook: Nieuws over de rekentoets>




"Bij RT praktijk Reken op Taal in Kampen kun je terecht voor begeleiding bij dyslexie, dyscalculie, rekenproblemen of rekentoetsen." 

Zoek op tijd hulp als je er niet zelf uitkomt.